dr hab. Zbigniew Bukowski

dr hab. Zbigniew Bukowskiprof. UKWProrektor ds. Finansów i Organizacji

Ur. 28 kwietnia 1970 roku. Dr hab. nauk prawnych, profesor uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Prawnik, specjalności: prawo administracyjne, prawo ochrony środowiska, administracja publiczna w Europie.

Studia prawnicze UMK w Toruniu (1994), doktorat UMK w Toruniu (1998), habilitacja Uniwersytet Łódzki (2011). Od ukończenia studiów w 1994 roku do chwili obecnej związany z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W przeszłości prowadził zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytecie Szczecińskim, Uniwersytecie Białostockim, w Wyższej Szkole Biznesu w Pile oraz w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.

Autor i współautor około 250 prac naukowych, w tym: czternastu monografii, pięciu komentarzy prawniczych (o statusie monografii), oraz sześciu podręczników (w tym jednego z czterema wydaniami), ponad 200 artykułów. Redaktor lub współredaktor naukowy trzynastu prac zbiorowych. Najważniejsze publikacje: Pozwolenie zintegrowane (2004), Ochrona klimatu w prawie Wspólnoty Europejskiej (2004), Prawo międzynarodowe a ochrona środowiska (2005), Polskie administracyjne prawo materialne (2005), Międzynarodowy obrót odpadami (2005), Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym (2006), Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu ochrony środowiska (2006), Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej (2007), Zrównoważony rozwój w systemie prawa (2009), Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu ocen oddziaływania na środowisko (2010), Prawo gospodarki odpadami (2014), Działalność lotnicza w Polsce (2015, współred.).

Wypromował trzech doktorów w dyscyplinie prawo na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Aktualnie opiekun dwóch doktorantów. Był recenzentem kilkunastu prac doktorskich obronionych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Śląskim, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersytecie w Białymstoku i w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Był przewodniczącym komisji w przewodzie habilitacyjnym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest promotorem wielu prac magisterskich, licencjackich i podyplomowych.

Na Uczelni w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania UKW pełnił funkcje pełnomocnika ds. ECTS oraz pełnomocnika ds. programu Erasmus (do 2012 r.), opiekun koła naukowego studentów administracji „Administrare” (do 2010 r.), członek Zespołu ds. opracowania strategii rozwoju UKW (2010-2011), ), kierownik Podyplomowego Studium Zarządzania Nieruchomościami, członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich UKW (2012-2016), członek Rady Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania UKW, członek Rady Programowej Instytutu oraz Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych UKW, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Prawa Ochrony Środowiska (2011-2012), kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego i Prawa Ochrony Środowiska (2012-2019), kierownik Katedry Administracji (od 1.10.2019 r.).

Członek dwóch towarzystw naukowych zajmujących się problematyką prawa ochrony środowiska: Towarzystwa Naukowego Prawa Ochrony Środowiska oraz Centrum Prawa Ekologicznego. Z ramienia Centrum Prawa Ekologicznego uczestniczył w przygotowywaniu globalnej strategii „Strategic Approach to International Chemical Management” w ramach Programu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych. Reprezentował też Centrum na kongresie europejskim Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów. Recenzent wniosków NCN oraz czasopism "Studia Prawno-Ekonomiczne", "Przegląd Prawa Ochrony Środowiska", "Polish Yearbook of Environmental Law", "Białostockie Studia Prawnicze".

Uczestniczył w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji ogólnopolskich oraz międzynarodowych, m.in. IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce" (Szczecin 2013), Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska" (Toruń 2014), IV Konferencji Sieci Zrównoważonego Rozwoju pt. „Zasada zrównoważonego rozwoju w wymiarze gospodarczym i ekonomicznym” (Toruń 2014), IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt."Ocena stanu prawnego funkcjonowania polskich parków narodowych" (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 2015), XIX polsko-czesko-słowackiej konferencji prawa ochrony środowiska (Chełmno 2018). Współorganizator konferencji na temat lotnictwa i samorządu terytorialnego na UKW w Bydgoszczy oraz seminariów polsko-ukraińskich (organizowanych wraz z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Lwowskiego). Wygłaszał referaty na ponad 100 konferencjach krajowych, międzynarodowych i zagranicznych.

Realizował projekty badawcze o charakterze statutowym. Brał udział w projektach badawczych organizowanych przez Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych oraz Komisję Europejską (w zakresie zgodności prawa polskiego z prawem międzynarodowym oraz prawem Unii Europejskiej). Jest członkiem rad naukowych trzech czasopism polskich (Prawo i Środowisko, Polish Yearbook of Environmental Law, UMK Toruń, Przegląd prawa ochrony środowiska, UMK Toruń) oraz jednego czeskiego.

W zakresie dydaktycznym prowadził ćwiczenia i wykłady z prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska, organizacji ochrony środowiska, nauki o administracji, administracji publicznej, administracji publicznej w Europie, postępowania egzekucyjnego w administracji, postępowania administracyjnego, postępowania sądowo-administracyjnego, kontroli administracji, ustroju samorządu terytorialnego, zarządzania danymi i informacjami w administracji, prawa planowania przestrzennego, prawa budowlanego, historii administracji, prawa międzynarodowego oraz administracyjnoprawnego statusu obywatela i cudzoziemca. Prowadził szkolenia z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa administracyjnego dla licznych instytucji publicznych i prywatnych, w tym dla Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, licznych urzędów wojewódzkich i marszałkowskich oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.