dr hab. Marek Macko

dr hab. inż. Marek Macko prof. UKWProrektor ds. Rozwoju i Współpracy

Ur. 8 grudnia 1963 roku w Bydgoszczy. Dr hab. inż., profesor uczelni, obszar nauk technicznych, dyscyplina: inżynieria mechaniczna (poprzednio - budowa i eksploatacja maszyn), specjalność: komputerowe wspomaganie projektowania.

Absolwent Technikum Elektronicznego w Bydgoszczy (1978-1983), absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy; studia (1983-1988) – magister techniki, absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej, kierunek: mechanika i budowa maszyn, specjalność: maszyny i urządzenia rolnicze – inżynier. Doktor nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn (Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Wydział Mechaniczny) – 2000r. Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – 2014r. Również w 2014r. ukończył dwuletnie menedżerskie studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku/University Northampton.

Zainteresowania naukowe związane są z zagadnieniami poznania, opisu i podwyższania efektywności układów technicznych, jakie występują w przetwórstwie tworzyw. Problemowo, zainteresowania obejmują rozwój konstrukcji maszyn: kształtowania i doboru cech konstrukcyjnych maszyn ekologicznych; kształtowania i wykorzystania właściwości materiałów przetwarzanych i parametrów przetwórstwa. Problemy naukowe weryfikowane są na szerokiej grupie rozdrabniaczy mechanicznych, istniejących i własnej konstrukcji, podsystemach akwizycji ze wspomaganiem komputerowym procesów mechanicznych, pomiaru i sterowania. W ostatnich latach zainteresowania naukowo-badawczo-wdrożeniowe skoncentrowane są na implementacjach druku 3D w obszarze techniki i inżynierii biomedycznej.

Od 1988 roku związany z Akademią Techniczno-Rolniczą (Wydział Mechaniczny), a następnie od 1994 z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Wydział Mechatroniki, poprzednio Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki). Autor ponad 220 prac naukowych, w tym ponad 160 artykułów (lista MNiSW). Dorobek publikacyjny dotyczy opracowania i doskonalenia metod doboru rozdrabniaczy wielokrawędziowych, innowacji, idei, poprawy wskaźników efektywności energetycznej i jakości produktu rozdrabniania oraz wdrożenia inżynierii odwrotnej w aplikacjach konstrukcyjnych.

Doświadczenie naukowe zdobywał za granicą: Finlandia (Uniwersytet w Oulu), Niemcy (Technische Universität w Chemnitz), Izrael (Faculty of Agricultural Engineering, Technion Israel Institute of Technology Seminarium), Słowenia (Sixth International Symposium on Tools and Methods of Competitive Engineering), Finlandia (12th European Symposium on Comminution and Classification (ESCC 2009-Helsinki), USA ( AIChE Annual Meeting: Salt Lake City, UT), ASME (American Society of Mechanical Engineers) International Mechanical Engineering Congress & Exposition 2011 Denver - Colorado – USA, Węgry (Mechanical Engineering Conference), Budapeszt.

Zajmował odpowiedzialne stanowiska w Uczelni oraz na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki (obecnie Wydziale Mechatroniki), m.in.: pełnomocnik Rektora do spraw studenckich, kierownik Zakładu Konstrukcji i Dynamiki Maszyn, kierownik Zakładu Mechatroniki, kierownik Katedry Systemów Mechatronicznych, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Komputerowego Wspomagania, członek Rady Programowej Dni Nauki (obecnie Festiwalu Nauki), inicjator i współorganizator Kongresu Studenckich Kół Naukowych Uczelni Bydgoskich, członek Rady Programowej Kwartalnika Uniwersyteckiego, członek Senackiej i Wydziałowej Komisji do spraw Nauki, członek Komisji do spraw opracowania Strategii Rozwoju UKW, członek Rady Bibliotecznej, Prodziekan do spraw Nauki Wydziału Matematyki Fizyki i Techniki, obecnie prorektor do spraw Rozwoju i Współpracy. Pełni funkcje w gremiach środowiska krajowego i regionalnego, m.in. Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji, Radzie Dialogu Społecznego, Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, jest członkiem zespołu programowego powołanego przy Urzędzie Miasta w Bydgoszczy, do spraw zagospodarowania Młynów Rothera na rzecz Parku Kultury w Bydgoszczy.

Był pięciokrotnie kierownikiem i dziesięciokrotnie głównym wykonawcą w projektach badawczych finansowanych przez KBN, MNiI, MNiSzW, NCN i NCBiR. Realizował również projekty na rzecz przedsiębiorstw, m.in. vouchery badawcze i bon na innowacje. Odbył staże m.in. w Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu (Instytut Robotyki i Mechatroniki), Uniwersytecie w Žilinie (Wydział Mechaniczny), Uniwersytecie w Oulu i Paderborn. Jest również laureatem konkursu zorganizowanego przez MNiSzW „TOP 500 Innovators”: 9-tygodniowego stażu na Uniwersytecie w Cambridge i Oxford, którego celem było podwyższenie kwalifikacji naukowców i pracowników centrów transferu technologii w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Był wielokrotnie nagradzany za działalność naukową i organizacyjną (11 x nagrody Rektora AB, UKW za działalność naukowo-badawczą i organizacyjną), posiada Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi. Laureat ponad 40 konkursów/targów o charakterze naukowo-badawczo-wdrożeniowym w kraju i za granicą (między innymi: Tajwan, Chorwacja, Niemcy, Czechy, Tajlandia, Rosja, Macedonia Północna, Cypr, Wielka Brytania i inne).

Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk/Oddział w Lublinie, Komisji Nauk Inżynieryjno-Technicznych, Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego (obecnie pełni funkcję wiceprezesa) oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, w którym jest członkiem Zarządu Oddziału Bydgoszcz (posiada złotą honorową odznakę SIMP). Jest również członkiem International Association of Engineers (IAENG) oraz American Society of Mechanical Engineers (ASME). Uczestniczył w krajowych i zagranicznych komitetach naukowych konferencji, m.in.: Konferencji Naukowo-Technicznej Żywienie Człowieka – Inżynieria Maszyn, Sixth International Symposium on Tools and Methods of Competitive Engineering (Ljubljana), Machine Modelling and Simulation, Konferencji Recyrkulacja w Budowie Maszyn, Konferencji - ECO-€URO-ENERGIA, Seminarium Kół i Sekcji Naukowo-Technicznych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Konferencji: Innowacje w Praktyce. Brał również udział w komitecie Organizacyjnym 60-lecia BTN. Jest autorem i współautorem 9 patentów i zgłoszeń patentowych. Był recenzentem 4 prac doktorskich z dyscypliny budowa i eksploatacja maszyn oraz inżynieria mechaniczna oraz recenzentem w 2 postępowaniach habilitacyjnych. Jest ponadto recenzentem kilkudziesięciu opracowań i artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz monografii. Od 2016 roku jest aktywnym recenzentem projektów badawczych UE HORIZON w ramach programów CE-SC5-07(IA) „Raw materials innovation for the circular economy: sustainable processing, reuse, recycling and recovery schemes” oraz Clean Sky 2 Joint Undertaking „The Smart, Green and Integrated Transport Challenge”. Jest również recenzentem w programach NAWA oraz NCBiR.

Pełniąc funkcję Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy w kadencji 2016-2020 z pełnym zaangażowaniem działał na rzecz rozwoju współpracy w regionalnym, krajowym i międzynarodowym otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Jako pierwszy prorektor UKW powołany do działania w obszarze rozwoju i współpracy wraz z podległym sobie pionem prowadził zintensyfikowane działania mające na celu nawiązanie stałych relacji z przedsiębiorstwami, władzami i administracją regionu oraz społecznością lokalną. Zaktywizował działalność Centrum Transferu Technologii i Innowacji zwiększając przychody z realizacji badań zleconych oraz intensyfikując promocję innowacyjności Uniwersytetu w skali krajowej i międzynarodowej. Był głównym koordynatorem prac zmierzających do pozyskania środków w ramach Kontraktu Terytorialnego oraz Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” (ponad 30 mln na projekty dydaktyczne, popularyzatorskie i ogólnorozwojowe). Podczas jego kadencji uczelnia zdobyła m.in. Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2017 za wzorową współpracę z otoczeniem biznesu i komercjalizację wyników prac badawczych oraz wkład w rozwój nauki w Polsce, Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2018 w kategorii "Uczelnia Przyszłości" za współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz rozwój potencjału badawczego i innowacyjnego uczelni, wyróżnienie Symbol Rektora XXI wieku oraz nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2019 w kategorii Edukacja za Bydgoski Festiwal Nauki. W 2020 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy został uhonorowany nagrodą Lider Gospodarki Regionalnej, którą przyznano w ramach II Ogólnopolskiej Edycji Forum Rozwoju Biznesu organizowanego przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki.