UKW

Co zrobiłem dla Uniwersytetu

Pracuję w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego od roku 1989, który był nie tylko przełomowy dla Polski, ale także zapowiadał zmiany w dziejach naszej Uczelni. Wyrazem troski o interesy pracownicze jest moja przynależność od początku zatrudnienia w Uniwersytecie do NSZZ Solidarność, w tym do Komisji Zakładowej do 1999 roku.

Pracując na Wydziale Humanistycznym, uczestniczyłem w zdobywaniu nowych obiektów dydaktycznych dla naszej Uczelni przy ul. Jagiellońskiej 11 i Placu Kościeleckich 8. Za największe osiągnięcie w tym zakresie uważam przeniesienie w 2014 roku części jednostek Wydziału Humanistycznego ze złych warunków lokalowych przy ul. Przemysłowej 34 do pięknego budynku przy ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 12. W latach 1999-2002 byłem prorektorem ds. dydaktycznych ówczesnej Akademii Bydgoskiej. Na Wydziale Humanistycznym pełniłem w latach 2002-2008 funkcję prodziekana ds. nauki zaś w latach 2008-2016 funkcję dziekana. W kadencji 2016-2020 objąłem stanowisko rektora naszego Uniwersytetu.

Moja kadencja w latach 2016-2020 przypadła na drugą dekadę istnienia szerokoprofilowego Uniwersytetu oraz jubileusz 50-lecia Uczelni założonej w 1969 roku. Najważniejsze wyzwanie polegało przede wszystkim na dostosowaniu uczelni do zmian ustawodawczych dotyczących szkolnictwa wyższego w Polsce. Byłem świadomy i gotowy do podjęcia wysiłku, aby rozwój i współpraca stanowiły podstawowe cele dla mnie i wszystkich pracowników oraz studentów UKW.

Najważniejsze wyzwanie polegało przede wszystkim na dostosowaniu uczelni do zmian ustawodawczych dotyczących szkolnictwa wyższego w Polsce.

Głównym moim zadaniem w kadencji 2016-2020 było utrzymanie pozytywnego wizerunku Uniwersytetu, przyjaznego i stwarzającego szanse rozwoju wszystkim pracownikom i studentom, przodującego w dziedzinie nauki jak również respektującego współpracę z otoczeniem naukowym i gospodarczym dla dobra Bydgoszczy i regionu. W jak najlepszy sposób starałem się wypełniać zobowiązania podjęte w 2016 roku.

Wspierałem ideały i wartości ważne dla rozwoju Uniwersytetu: wiedzę, prawdę i dobro wspólne. Pomyślnie dostosowałem nasze akty prawne do wymagań Ustawy 2.0. Powiązałem strukturę uczelni z nowym systemem klasyfikacji dyscyplin naukowych i artystycznych. Zintegrowałem badania w ramach dyscyplin, a kształcenie w Kolegiach i Szkole Doktorskiej. Uporządkowałem proces nadawania stopni w obszarach Rad Dziedzin. Chcę nadal doskonalić i wspomagać idee jednoczące potencjał naszego Uniwersytetu.

Nastąpiła dynamizacja rozwoju szerokoprofilowej Uczelni. Dokładna analiza posiadanych zasobów intelektualnych umożliwiła wykorzystanie ich potencjału do zdobywania nowych uprawnień naukowych, stworzenia atrakcyjnych kierunków studiów i innych oryginalnych form kształcenia. Biblioteka, laboratoria, centra sportowe i zasoby lokalowe Uczelni były wykorzystywane zgodnie z modelem Uniwersytetu przedsiębiorczego.

Obecna kadencja była związana z wdrażaniem nowoczesnych metod kierowania uniwersytetem przedsiębiorczym, charakteryzującym się: odpowiedzialnością instytucjonalną, szerokoprofilowością naukowo-badawczą, dywersyfikacją działań edukacyjnych oraz przedsiębiorczą interakcją z otoczeniem. Udało mi się w ten sposób zrealizować zapowiadane, szczegółowe cele działań, wyznaczone w programie wyborczym na kadencję 2016-2020.

Organizacja i pracownicy

 • dążyłem od początku kadencji do zrównoważenia kosztów i przychodów finansowych, umożliwiającego ograniczenie deficytu budżetowego,
 • przeprowadziłem analizę finansową Uczelni której celem był sprawiedliwy podział środków dla podstawowych jednostek Uczelni, zaproponowany w formie konsensusu,
 • dostosowałem zasoby infrastruktury do rzeczywistych potrzeb Uniwersytetu, poprzez sprzedaż nieruchomości (ul. Chodkiewicza 11-13, ul. Mińska 15) oraz korzystną dla UKW wymianę obiektów z miastem Bydgoszczą (ul. Przemysłowa 34 i ul. Gałczyńskiego 23 za ul. Powstańców Wlkp. 10 i ul. Bośniacką 3),
 • doprowadziłem do poprawy i stabilizacji warunków lokalowych Wydziałów i Instytutów zgodnie z ich oczekiwaniami i możliwościami Uniwersytetu, zwłaszcza Instytutu Prawa i Ekonomii poprzez nową siedzibę przy Placu Weyssenhoffa 11, Wydziału Nauk Biologicznych poprzez uwłaszczenie obiektu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10, Instytutu Geografii poprzez przeniesienie do obiektu przy Placu Kościeleckich 8 w centrum miasta,
 • pozyskałem dotację z MNiSW w wysokości 2,5 mln złotych na inwestycję dotyczącą wymiany pokrycia dachowego w kampusie przy ul. Chodkiewicza 30, która znacząco poprawi warunki pracy znajdujących się tam jednostek organizacyjnych,
 • zrealizowałem ze środków własnych UKW w wysokości 1,3 mln złotych inwestycję przy ul. Ogińskiego 16, dostosowującą obiekt do wymogów ppoż,
 • zainwestowałem środki własne Uczelni w polepszenie warunków w Domach Studenta i Muzeu Dyplomacji i Uchodźstwa, poprzez wymianę dachu i wadliwej instalacji ppoż,
 • dbałem o wzrost wynagrodzenia dla pracowników przyczyniających się w największym stopniu do zwiększenia prestiżu jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,
 • przywróciłem system nagród i premii jako elementu polityki motywacyjnej Rektora wobec wyróżniających się pracowników Uczelni,
 • wprowadziłem zostało wynagradzanie adekwatne do wykonanej pracy zwłaszcza w przypadku godzin nadliczbowych, dzięki modernizacji systemu obciążeń dydaktycznych,
 • preferowałem zatrudnianie nauczycieli akademickich na czas nieokreślony, poza sprecyzowanymi wyjątkami,
 • szanowałem rolę związków zawodowych podczas podejmowania istotnych decyzji w sprawach pracowniczych i strategicznych dla Uniwersytetu, które towarzyszyły systemowej reorganizacji uczelni,
 • umożliwiałem rozwój pracowników administracji poprzez szkolenia dla tej grupy zawodowej, otwierające drogę do awansu i mobilności wewnątrz Uniwersytetu, realizowane dzięki licznym projektom zewnętrznym
 • zaktywizowałem ścieżkę awansu dydaktycznego dla nauczycieli skoncentrowanych na nowych formach kształcenia i opracowywaniu podręczników akademickich, przeznaczono w aktualnym budżecie wydzieloną kwotę na rozwój ten ryb rozwoju zawodowego,
 • akceptowałem możliwości dodatkowego zatrudnienia pracowników UKW w innych uczelniach w sytuacji braku konfliktu interesów,
 • przeprowadzałem okresowe spotkania z pracownikami jednostek Uniwersytetu w celu weryfikacji ich oczekiwań i stopnia realizacji Programu.

Nauka i badania

 • wspierałem podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni w staraniach o uprawnienia doktoryzowania i habilitowania, umożliwiające wzmocnienie szerokoprofilowego charakteru Uniwersytetu, jak w przypadku uprawnień habilitacyjnych w dyscyplinie literaturoznawstwo oraz w dyscyplinie nauk biologicznych. Dzięki temu dzisiaj uczelnia posiada 9 uprawnień do nadawania stopnia doktora oraz 5 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego,
 • uporządkowałem systemowo i proceduralnie nadawanie stopni naukowych na Uczelni poprzez utworzenie 5 Rad Dziedzin, jako organów uprawnionych do nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki,
 • utworzyłem Biuro ds. Stopni, jako nową jednostkę administracyjną, która zapewnia pełna obsługę formalno-prawną procesu uzyskiwania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki, wspierając w tym zakresie Przewodniczących Rad Dziedzin i Dyrektora Szkoły Doktorskiej,
 • zaakceptowałem uruchomienie Szkoły Doktorskiej UKW, umożliwiającej kształcenie w celu uzyskania stopnia doktora, zgodnie z wymogami Ustawy 2.0,
 • promowałem i motywowałem kadrę naukową do zdobywania kolejnych stopni oraz tytułów naukowych w celu zapewnienia ciągłości i dynamiki rozwoju naukowego UKW,
 • kontynuowałem wspieranie młodszych pracowników nauki w wyborze optymalnej drogi rozwoju naukowego wraz z właściwym ich dofinansowaniem,
 • aktywizowałem jednostki organizacyjne Uniwersytetu w procesie podwyższania posiadanych kategorii oceny parametrycznej, wspierając go odpowiednimi systemami weryfikacyjnymi i szkoleniami,
 • wspierałem pozycję Biblioteki Głównej jako ogniwa pośredniczącego pomiędzy osiągnięciami naukowymi Uniwersytetu a jego otoczeniem, także dzięki powstaniu Muzeum Uniwersyteckiego,
 • kontynuowałem rozwój cyfrowej Platformy Czasopism, promującej badania naukowe i wspierającej starania o ich punktację parametryczną,
 • wspierałem inspirującą rolę Działu Nauki w procesie tworzenia wniosków o granty, fachowe doradztwo i promowanie pozytywnie rozpatrzonych wniosków,
 • kontynuowałem pomoc dla kierowników projektów badawczych, w tym redukcję ich pensów dydaktycznych oraz możliwość korzystania z kosztów pośrednich projektów na cele wskazane przez kierowników powiązane z realizacją projektu,
 • promowałem wiedzę na temat wybitnych naukowców Uniwersytetu między innymi poprzez wykłady inauguracyjne podczas rozpoczęcia roku akademickiego oraz promocję w lokalnych mediach,
 • utworzyłem Radę Nauki, jako gremium opiniodawcze i opiniotwórcze, wspierające władze uczelni w zakresie podejmowanych działań,
 • uporządkowałem wewnętrzny system finansowania badań naukowych ze środków subwencyjnych, określając zasady podziału środków pomiędzy jednostki organizacyjne i wewnątrz jednostek, uproszczono także procedury sprawozdawcze i udoskonalono mechanizmy kontrolne,
 • wspomagałem doskonalenie procedur związanych z organizacją i finansowaniem konferencji naukowych.

Studenci i jakość kształcenia

 • wspierałem uruchamianie nowych, atrakcyjnych kierunków studiów, takich jak prawo w biznesie czy kryminologia,
 • zainicjowałem kształcenie na kierunkach dualnych, takich jak m.in. pedagogika resocjalizacyjna oraz humanistyka 2.0,
 • wprowadziłem nowe zajęcia dla studentów, poszerzające ich wiedzę i kompetencje z zakresu języka obcego specjalistycznego i planowania kariery zawodowej,
 • wspierałem uruchomienie nowych kierunków studiów w porozumieniu z otoczeniem gospodarczym i innymi uczelniami, takich jak weterynaria i informatyka,
 • doprowadziłem do uzyskania certyfikatu znajomości języka angielskiego TOEIC,
 • dokonałem za aprobatą Samorządu Studenckiego zmiany finansowania szeroko rozumianej działalności studenckiej w zakresie naukowym, edukacyjnym i kulturalnym,
 • inspirowałem współpracę jednostek Uczelni w celu zapewnienia minimów kadrowych do uruchamiania kierunków studiów bez potrzeby zwiększania poziomu zatrudnienia,
 • doprowadziłem do większego otwarcia Uniwersytetu dla kandydatów na studia z zagranicy a także uruchomienia kursów przygotowawczych z językiem polskim dla kandydatów z zagranicy w ramach pensów dydaktycznych pracowników UKW w obrębie Centrum Nauki Języka Polskiego dla Obcokrajowców, które uzyskało cenny certyfikat o randze ogólnopolskiej,
 • porządkowałem i upraszczałem w ramach dopuszczalnych ustawowo regulacji wewnętrzne przepisy Uniwersytetu związane z tworzeniem, przekształcaniem i prowadzeniem kierunków studiów,
 • zapewniłem Samorządowi Studenckiemu UKW oczekiwane warunki lokalowe i optymalne dotacje finansowe w ramach budżetu dydaktycznego,
 • likwidowałem bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się studentom z niepełnosprawnościami,
 • zmodyfikowałem system zapewniania jakości kształcenia poprzez powołanie Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia, Kolegiów Dydaktycznych oraz likwidację Biura ds. Jakości Kształcenia,
 • przekształciłem ze względu na poszerzający się zakres obowiązków Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych w Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami,
 • powołałem Pełnomocnika ds. Praw Studentów,
 • powołałem Pełnomocnika ds. Pomocy Psychologicznej
 • zatwierdziłem przy bardzo dobrej współpracy z Samorządem Studenckim UKW oraz Samorządem Doktorantów UKW całkowicie nowe, odpowiadające współczesnym potrzebom, Regulaminy Studiów,
 • powołałem Zespół Zadaniowy ds. organizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metodyki kształcenia zdalnego i uruchomiłem platformę edukacyjną nowemoodle.ukw.pl.

Współpraca z otoczeniem

 • aktywizowałem działania Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii i Innowacji, którego osiągnięcia nagradzano na konkursach krajowych i zagranicznych,
 • wprowadziłem zarządzanie CEKFiS wykorzystujące stopniowe generowanie przychodów z działalności otwartej na otoczenie,
 • wspierałem uzyskiwanie przychodów z działalności wynalazczej, doradczej i gospodarczej pracowników oraz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,
 • obniżałem koszty działalności Uczelni poprzez zakupy grupowe
 • tworzyłem konsorcja akademicko-biznesowe wspólnie ubiegające się o środki finansowe w ramach CTTI i spółki celowej,
 • wspierałem aktywizację rad interesariuszy zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu,
 • wzmacniałem działania promocyjne Uczelni w mieście i regionie poprzez doskonalenie i rozbudowę nowej strony internetowej UKW,
 • podtrzymywałem partnerskie kontakty z władzami samorządowymi Bydgoszczy. Wzmocniono współpracę z władzami regionalnymi poprzez udział w projektach historycznych i społecznych, związanych między innymi z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Bydgoszcz i region kujawsko-pomorski,
 • zaktywizowałem partnerską współpracę z uczelniami w regionie, poprzez podpisanie listów intencyjnych i umów dotyczących wspólnego prowadzenia kierunków studiów i badań naukowych.

Sprostanie wymaganiom Ustawy 2.0

W nowym statucie zostały ujęte zapisy gwarantujące sprawne zarządzanie potencjałem naukowym i dydaktycznym. Postanowiliśmy , będąc uniwersytetem szerokoprofilowym, rozwijać różnorodne dyscypliny nauki, w tym 19 dyscyplin przygotowywanych do oceny parametrycznej w 2021 roku.

W latach 2016-2020 zdobyliśmy poza zasadniczą dotacją z różnych źródeł znaczącą kwotę 95 milionów złotych, dorównującą jednorocznej ministerialnej subwencji

Niezbędne było przyznanie odpowiedniej roli podstawowym jednostkom organizacyjnym i ich kierownikom, dbającym o osiągnięcia pracowników i rozwój określonych dyscyplin naukowych. Temu służyła zmiana wcześniejszej , niejednorodnej struktury wydziałowej, na przejrzystą organizację uczelni, złożoną z mniejszych, jednak jednorodnych naukowo pod względem dyscyplin jednostek, czyli 9 Wydziałów (Edukacji Muzycznej, Historycznego, Mechatroniki, Językoznawstwa, Literaturoznawstwa, Nauk Biologicznych, Nauk o Polityce i Administracji, Pedagogiki oraz Psychologii) i 10 Instytutów (Filozofii, Fizyki, Geografii, Informatyki, Inżynierii Materiałowej, Komunikacji Społecznej i Mediów, Kultury Fizycznej, Matematyki, Nauk o Kulturze oraz Prawa i Ekonomii). Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych wchodzą w skład Kolegium Uniwersyteckiego, które w ramach regularnych spotkań zajmuje się bieżącymi problemami Uniwersytetu. Bardzo ważne zadania koordynowania pracy tych jednostek należą pod względem uzyskiwania stopni do 5 Rad Dziedzin (Dziedzin Nauk Humanistycznych, Społecznych, Ścisłych i Przyrodniczych, Inżynieryjno-Technicznych oraz Dziedziny Sztuki), a pod względem edukacyjnym do 4 Kolegiów Dydaktycznych. Kształcenie doktorantów przejęła natomiast nowopowstała Szkoła Doktorska w ramach 5 dziedzin i 9 dyscyplin nauki. Radykalnie wzmocniliśmy starania o środki finansowe niezbędne do wspierania zachodzących zmian, prowadzących do podnoszenia dobrej pozycji naukowej Uniwersytetu. W latach 2016-2020 w te sposób zdobyliśmy poza zasadniczą dotacją z różnych źródeł znaczącą kwotę 95 milionów złotych, dorównującą jednorocznej ministerialnej subwencji. Wszystkie te działania związane z konsekwencjami wprowadzenia Ustawy 2.0 twarzą fundament, na którym chcemy zbudować przyszłość naszej Uczelni.