Prof. dr hab. Jacek Woźny

Moja wizja strategiczna rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Moja Wizja Uczelni:

Uniwersytet jest nowoczesną jednostką badawczo-edukacyjną, opiniotwórczą i doradczą, trwale osadzoną w regionie, kraju i przestrzeni międzynarodowej. Uczelnia podlega zrównoważonemu rozwojowi, w poczuciu społecznej i etycznej odpowiedzialności, jest przyjazna pracownikom, studentom i absolwentom.

Moja Misja Uczelni:

Uczelnia pełni rolę wiodącego ośrodka myśli naukowej i kształcenia w naszym regionie i kraju, otwartego na kontakty międzynarodowe i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kreującego wzorce, postawy i wartości dla bliższego i dalekiego otoczenia.

Moja strategia rozwoju Uczelni:

Strategia rozwoju UKW w latach 2020-2024 uwzględnia kilka czynników: strategię MNiSW wyrażoną w zapisach Ustawy 2.0, strategię rozwoju Bydgoszczy do roku 2030 oraz wizję przyszłości UKW, uwzględniającą potrzeby i oczekiwania kadry, doktorantów i studentów. Stworzenie pełnej, nowej strategii Uczelni będzie priorytetowym zadaniem nowo wybranych władz rektorskich, we współpracy z reprezentantami środowisk pracowniczych i studenckich.

Dostosowanie do wymagań Ustawy 2.0 zrealizowane zostało w optymalnym zakresie. Doprowadzono do czytelnego rozdziału zadań naukowych i dydaktycznych Uczelni, nie stojącego w sprzeczności z właściwym prowadzeniem studiów i komfortem studentów, co stwierdzały kolejne wizytacje PKA. Dzięki skwantyfikowaniu obu głównych obszarów pracy naszej Uczelni, w dokładny i szybki sposób ocenić można zarówno jakość nauki, jak i dydaktyki rozwijanej w UKW. Na tle tych dokonań, najważniejszym celem jest osiągnięcie doskonałości naukowej w jak największej liczbie dyscyplin które poddaną zostaną nadchodzącej ocenie parametrycznej. Od niej będzie strategicznie uzależniony poziom i charakter kształcenia na naszej Uczelni.

Zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, rozpocząłem starania o wprowadzanie nowych, atrakcyjnych kierunków studiów, między innymi z obszaru okołomedycznego, we współpracy z doskonałymi placówkami opieki zdrowotnej, jak Centrum Onkologii w Bydgoszczy z możliwością studiów dualnych, co wstępnie uzgodniono z dyrekcją CO. Planuję także przygotowanie projektu studiów fizjoterapii, w dalszej perspektywie pielęgniarstwa we współpracy ze Szpitalem MSWiA w Bydgoszczy oraz 10. Wojskowym Szpitalem Klinicznym w Bydgoszczy. Wstępne rozmowy w tym zakresie zostały przeprowadzone w Kancelarii Premiera RP. Przystąpię równocześnie do działań wspierających uruchomienie na Uniwersytecie kierunku prawa.

Strategiczna wizja zrównoważonego rozwoju badań i dydaktyki odpowiada założeniom Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku. Rozwój na UKW innowacyjnych kierunków studiów, jak np. planowany unikatowy kierunek Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki medycznej wpisuje się w oczekiwaną przez nasze miasto wizję silnego ośrodka naukowego z rozwiniętymi badaniami oraz transferem wiedzy i innowacji. Podobnie wstąpienie UKW do Związku Pracodawców Nadwiślańskich Lewiatan odpowiada w pełni oczekiwanemu przez miasto wzmocnieniu więzi naukowo-biznesowych z przedsiębiorcami.

Ze względów strategicznych niezbędne jest doskonalenie systemu wynagradzania w oparciu o aktualnie przyjęty, nowy Regulamin Wynagradzania.

Działania na rzecz konsolidacji środowiska akademickiego pragnę powiązać ze stworzeniem więzi z innymi uczelniami w najdogodniejszych obszarach współpracy, zgodnie z zapisami Ustawy 2.0. Pogłębienie działań na rzecz miasta Bydgoszczy ściśle połączone będzie z przystąpieniem UKW do projektu w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, poświęconego przekazaniu wysokich nakładów na systematyczną rewitalizację Ogrodu Botanicznego UKW, otwartego również dla mieszkańców. Podobną otwartość będę kontynuował w odniesieniu do Biblioteki Głównej UKW, Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego oraz kompleksu sportowego CEKFiS. W najbliższym czasie planuję kolejne po CEKFiS-ie komercyjne uruchomienie obiektów UKW, tym razem gmachu Biblioteki przy ul. Szymanowskiego 3, licząc na duże zainteresowanie podmiotów zewnętrznych a zarazem na znaczne zmniejszenie kosztów utrzymania tego budynku. Oczekiwane przez miasto umiędzynarodowienie procesu dydaktycznego będzie wiązało się z powiększaniem liczby kierunków na UKW w językach obcych a także większym wsparciem dla ISOB, której UKW jest organem prowadzącym. Przeprowadzimy inwestycję przy ul. Bośniackiej 3 dla polepszenia warunków działalności ISOB, po podpisaniu umowy dotacyjnej z MON na finansowanie tego przedsięwzięcia.

Planowany rozwój doskonałości naukowej uczelni opiera się na wartościowej kadrze pracowniczej i nowoczesnej infrastrukturze. Ze względów strategicznych niezbędne jest doskonalenie systemu wynagradzania w oparciu o aktualnie przyjęty, nowy Regulamin Wynagradzania. Poszerzone będą formy premiowania wybitnych osiągnięć naukowych, natomiast w obrębie pracowników administracji nastąpi likwidacja pozostałych po reorganizacji różnic finansowych pomiędzy osobami o podobnych kwalifikacjach i obowiązkach. Nastąpi sukcesywne podnoszenie wynagrodzeń pracowników w poszczególnych grupach, spowodowane wzrostem płacy minimalnej. Zadbam o uproszczenie procedur administracyjnych, deklaruję również zwiększenie efektywności systemu zamówień publicznych, aby respektując przepisy, był on przyjazny dla pracowników Uczelni.

W efekcie podejmowanych działań przewiduję, że UKW w latach 2020-2024 rozwinie się w kierunku prężnego ośrodka naukowego o poszerzonej ofercie dydaktycznej

Infrastruktura zostanie wzbogacona o kilka obiektów: nowy budynek dla Wydziału Psychologii przy ul. Staffa 1, sfinansowany częściowo w ramach funduszy europejskich (Kontrakt Terytorialny) i środków własnych, budynek po inwestycji umożliwiającej użytkowanie starej biblioteki przy ul. Chodkiewicza 30, budynek po realizacji inwestycji uwzględniającej kierunki okołomedyczne przy ul. Pestalozziego 18a oraz o wyremontowany, nowo pozyskany obiekt dla Wydziału Nauk Biologicznych przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10. Dla realizacji celów inwestycyjnych wykorzystane zostaną środki z przyznanych Uczelni obligacji. Planuję w następnej kadencji podjąć starania o dalsze środki zewnętrzne, wraz z wyasygnowaniem własnych środków finansowych na odnowienie elewacji w kilku budynkach uniwersyteckich (m.in. przy ul. Staffa, ul. Jagiellońskiej, Placu Kościeleckich, ul. Kopernika). W dalszej kolejności planuję relokację do głównego kampusu przy ul. Chodkiewicza jednostek organizacyjnych oddalonych od centrum (Wydział Językoznawstwa, ul. Grabowa). Powstaną warunki do utworzenia nowego Kolegium V Studiów Okołomedycznych. Dzięki mojemu osobistemu zaangażowaniu otrzymaliśmy zgodę na wcześniejsze wykupienie zerokuponowych obligacji skarbowych w wysokości 5 mln złotych na pokrycie kosztów inwestycji bloku F przy ul. Chodkiewicza 30 oraz zakończonej już inwestycji przy ul. Ogińskiego 16.

W efekcie podejmowanych działań przewiduję, że UKW w latach 2020-2024 rozwinie się w kierunku prężnego ośrodka naukowego o poszerzonej ofercie dydaktycznej, obejmującej oprócz klasycznych i ogólnoakademickich, także oczekiwane przez region, praktyczne kierunki studiów, w tym kolejne studia dualne, realizowane wspólnie z pracodawcami. Dzięki temu staniemy się kreatorami wzorców, postaw i wartości dla bliskiego i dalekiego otoczenia. Uczelnię jeszcze lepiej dostosujemy do potrzeb studentów, również osób z niepełnosprawnościami. Wynagrodzenia znajdą się na sprawiedliwym poziomie, zadowalającym wszystkich zatrudnionych. Szerokoprofilowy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego będzie miejscem, gdzie maksyma Sapere Aude w pełni rozwinie swoje znaczenie a profesjonalizm zarządzania będzie powszechnie obowiązujący. Dla realizacji tych strategicznych celów Uniwersytet potrzebuje dynamicznego rozwoju i odważnego spojrzenia w przyszłość, nie tylko w obrębie nowej kadencji, ale także w kolejnych dekadach swojego istnienia.