dr hab. Benedykt Odya

dr hab. Benedykt Odya Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia

Ur. 4 grudnia 1975 roku w Starogardzie Gdańskim. dr hab., profesor uczelni w Katedrze Dyrygentury Wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dziedzina: sztuki, dyscyplina: sztuki muzyczne.

Absolwent z wyróżnieniem: Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim (1990-1994); Wyższej Szkoły Pedagogicznej/Akademii Pomorskiej w Słupsku (1994-1999): magister wychowania muzycznego; Państwowej Szkoły Muzycznej II˚ im. I. J. Paderewskiego w Słupsku (1996-2000): muzyk instrumentalista – puzon; Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (1999-2000): magister sztuki. Doktor sztuki w dziedzinie sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej dyrygentura – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Edukacji Muzycznej (2008); doktor habilitowany sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych dyscyplinie artystycznej dyrygentura – Akademia Muzyczna w Krakowie, Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji muzycznej (2016). W roku 2004 ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Emisji Głosu – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a w 2013 Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Projektami – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu. Dodatkowo posiada stopnień nauczyciela mianowanego – Urząd Miasta Starogard Gdański (2003).

Pracę zawodową rozpoczął w 1997 na stanowisku instruktora kulturalnego w Spółdzielczym Domu Kultury w Starogardzie Gdańskim. Dwa lata później (1999) rozpoczął pracę na stanowisku nauczyciela sztuki-muzyki, dyrygenta chórów szkolnych oraz nauczyciela historii muzyki w: Starogardzkich Szkołach Autonomicznych (do 2002), Liceum Ogólnokształcącym im. M. Curie-Skłodowskiej (do 2003), Publicznym Gimnazjum im. St. Staszica (do 2004). Dodatkowo pracował w Starogardzkim Centrum Kultury (2000-2002), Collegium Marianum w Pelplinie (2001-2002) oraz prowadził autorskie audycje muzyczne w Radiu Głos (2001-2003). W latach 2007 – 2009 pracował w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu. Od roku 2001, jako podstawowym miejscem pracy, związany jest z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Do roku 2008 na stanowisku asystenta, następnie adiunkta, a od roku 2016 profesora nadzwyczajnego. Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce od 2019 r. profesor uczelni. Od początku zatrudnienia pełnił odpowiedzialne funkcje w społeczności akademickiej: członka komisji rekrutacyjnej i egzaminacyjnej, opiekuna praktyk pedagogicznych i metodycznych, opiekuna kół naukowych, pełnomocnika dyrektora Instytutu ds. stron internetowych i kształcenia nauczycieli. Od roku 2008 do 2015 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Edukacji Muzycznej UKW, od 2015 funkcję prodziekana Wydziału Edukacji Muzycznej. W latach 2008 – 2015 pracował na rzecz Uniwersytetu w Wydziałowych Komisjach: Nauki, Dydaktyki i Jakości Kształcenia, Wydawniczej. Nadzorował realizację programu MOST oraz Erasmus i Erasmus+. Współpracował w realizacji Festiwalów Nauki i Dni Otwartych oraz prezentacji kierunków studiów. W kadencji 2012-2016 był Senatorem UKW, członkiem Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia, członkiem Rektorskiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni, członkiem Uczelnianej Komisji ds. Kształcenia Nauczycielskiego.

W kadencji 2016-2020 pełni funkcję Prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia. Jest członkiem Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, Zespołu ds. Kształcenia Nauczycieli Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Współpracuje z pełnomocnikami Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, Programu Erasmus+ i Studentów Zagranicznych, Organizacji Procesu Kształcenia, Systemu USOS. Na Jego wniosek, za sprawą inicjatyw Samorządu studenckiego UKW JM Rektor powołał pełnomocników ds. Praw Studenta i Pomocy Psychologicznej.

Od roku 2016 rozpoczął zintensyfikowaną pracę na rzecz poprawy jakości kształcenia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wymiernymi efektami tej pracy są m.in.: przekształcenie Działu Dydaktyki w Dział Jakości i Organizacji Kształcenia, likwidacja Biura ds. Jakości Kształcenia, reaktywowanie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, rozwój Biura Karier, rozwój Biura ds. Osób Niepełnosprawnych (obecnie Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami), poszerzenie działalności Studium Praktyk, a także Studium Języków Obcych i Tłumaczeń, utworzenie Centrum Innowacji Dydaktyki Akademickiej. Stworzenie ścieżki awansu dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników dydaktycznych. Do rozwoju jakości kształcenia, a tym samym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przyczyniło się również niespotykane do tej pory poszerzenie funkcjonalności Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów, a wraz z nim dokonanie racjonalizacji zajęć i godzin dydaktycznych na prowadzonych kierunkach studiów, zahamowanie „złych praktyk” w zakresie kumulacji zajęć oraz racjonalizacja wydatków w zakresie szeroko pojętej dydaktyki. Za sprawą osobistych starań Uczelnia wywiązała się z obowiązku Archiwizacji Prac Dyplomowych i wprowadziła Jednolity System Antyplagiatowy. Wprowadzono racjonalną politykę w zakresie prowadzonych i nowo tworzonych (a także wycofywanych z oferty) kierunków studiów. Koordynowane centralnie prace na rzecz jakości kształcenia otrzymały wewnętrzne i zewnętrzne bardzo wysokie oceny i rekomendacje (PKA, NIK, DFUP i FUP). Obecnie Uniwersytet prowadzi kilka projektów związanych z szeroko pojętą dydaktyką. Na niespotykaną do tej pory skalę Uczelnia rozwija, szkoli i wypracowuje mechanizmy podnoszące kompetencje studentów, nauczycieli akademickich i pracowników administracji. Prowadzi unikatowe kierunki studiów, zdobywa nowe certyfikaty jakości i wdraża (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) systemowe rozwiązania. Za sprawą bardzo dobrej współpracy z Samorządem Studenckim UKW oraz Samorządem Doktorantów UKW powstały całkowicie nowe odpowiadające współczesnym potrzebom Regulaminy Studiów. Dokonano zmiany w finansowaniu działalności studenckiej i wsparciu udziału studentów w badań naukowych. W programach studiów pojawiły się obowiązkowe nowe zajęcia, takie jak: z języka obcego specjalistycznego w zakresie dziedziny nauki/sztuki oraz planowanie kariery zawodowej. Wprowadzono moduły kształcenia umożliwiające ich realizację w systemie zdalnym - e-learningu. Studenci i absolwenci mogą obecnie uzyskiwać certyfikaty językowe (TOEIC i TELC) oraz dokonywać profesjonalnego planowania kariery zawodowej.

Jego zainteresowania artystyczne i naukowe związane są z dyrygenturą, prowadzeniem zespołów muzycznych, szeroko pojętą edukacją muzyczną oraz wykorzystywaniem nowoczesnych technologii w sztuce muzycznej. Uściślając, większość dorobku artystyczno-naukowego związana jest z muzyką sakralną (ze szczególnym uwzględnieniem muzyki pasyjnej), realizacją wielkich form wokalno-instrumentalnych, realizacją multimedialnych projektów artystycznych oraz zastosowaniem technologii cyfrowej w edukacji muzycznej i pracy dyrygenta. Dotychczas zrealizował samodzielnie z różnorodnymi zespołami muzycznymi województwa kujawsko-pomorskiego ponad 320 koncertów. Uczestniczył w ok. 62 konkursach i festiwalach muzycznych zdobywając na nich złote i srebrne medale, a także wyróżnienia i nagrody specjalne. Z Chórem Akademickim UKW uczestniczył w wielu prestiżowych konkursach muzycznych nie tylko w Polsce ale również za granicą, m.in. we Włoszech, na Malcie, w Hiszpanii, Niemczech, Austrii, Szwecji, Słowacji, Serbii, Belgi i Watykanie. Ponad 110 razy przygotowywał lub współpracował w przygotowaniu form oratoryjno-kantatowych. Ukoronowanie tego zakresu działalności artystycznej stanowi nagranie z Capellą Bydgostiensis i Chórem Akademickim UKW oraz wydanie przez Wydawnictwo UKW płyty CD i DVD J. Haydn Siedem ostatnich słów Chrystusa na Krzyżu oraz J. Rheinberger Stabat Mater. Od wielu lat współpracuje z ElJazz BigBand prowadzonym przez dra Józefa Eliasza. Najważniejszymi osiągnięciami tej współpracy jest, oprócz 17 wspólnie zrealizowanych koncertów, transmisja dla wszystkich stacji Polskiego Radia (2018) i wydanie płyty DVD Duke Ellington’s Sacred Concert (2020). Oddzielną działalnością artystyczną są realizowane od roku 2000 koncerty instrumentalne i wykonywanie aranżacji muzycznych z wykorzystywaniem współczesnych instrumentów elektronicznych. Do dnia dzisiejszego zrealizował ponad 90 takich projektów w Polsce, Grecji, Szwecji, Słowacji i we Włoszech, z których najważniejszy odbył się w 2007 w Ambasadzie RP w Oslo (Norwegia). Jest pomysłodawcą i kreatorem Dni Instrumentów Elektronicznych na UKW.

Od roku 2001 realizuje również badania naukowe. Jako Młody naukowiec prowadził 8 tematów własnych. Brał czynny udział w 4 badaniach statutowych. Uczestniczył w ponad 165 konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Wygłosił ponad 118 referatów i zrealizował ponad 86 warsztatów metodycznych. Uczestniczył w stażach artystyczno-naukowych w Bułgarii, Słowacji i Czechach. Prowadził wykłady i warsztaty dla studentów w Ukrainie, Litwie, Niemczech i Indiach. Posiada w swoim dotychczasowym dorobku ponad 47 publikacji oraz 34 recenzji wydawniczych. Najważniejszą z nich jest monografia wydana nakładem Wydawnictwa UKW Polskie pieśni pasyjne epoki średniowiecza i XVI w . – geneza, interpretacja, wykonawstwo w kontekście Lectio divina. Brał udział w 68 pracach jury konkursów muzycznych w kraju i za granicą.

W dotychczasowej pracy nauczyciela akademickiego prowadził zajęcia na 7 kierunkach studiów. W zakresie dyrygentury i prowadzenia zespołów muzycznych wypromował 90 osób z których większość pracuje w zakresie zdobytych specjalności muzycznych. Wśród studentów i absolwentów są artyści i doktoranci, a także laureaci prestiżowych konkursów muzycznych. Był promotorem pomocniczym pracy doktorskiej. Obecnie jest promotorem w 3 przewodach doktorskich. Zrealizował ponad 130 recenzji prac dyplomowych, w tym 23 jako promotor.

Za swoją działalność artystyczną, naukową, dydaktyczną, organizacyjną i społeczną otrzymał: Brązowy Krzyż Zasługi (2009), Srebrny Krzyż Zasługi (2019), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2011), Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy (2006), Srebrną Odznakę Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (2008), Statuetkę Przyjaciel Fundacji Iskierka (2011), Zasłużony dla Kultury Polskiej (2016), 18 nagród Rektora Akademii Bydgoskiej/Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Listy Gratulacyjne Rektora UKW.