Biblioteka UKW

Co zrobię dla Uniwersytetu w latach 2020-2024

Organizacja i pracownicy

 • doskonalenie i konsultowanie funkcjonowania nowego Regulaminu Wynagrodzeń UKW po jego wprowadzeniu,
 • transparentny podział subwencji wewnątrz uczelni z wykorzystaniem zaakceptowanych algorytmów,
 • niwelowanie różnic w wynagrodzeniach pomiędzy administracją centralną i dziekanatami oraz sekretariatami jednostek,
 • poprawa i stabilizacja warunków pracy we wszystkich jednostkach UKW,
 • realizacja poprawy wynagradzania pracowników przyczyniających się w największym stopniu do zwiększenia prestiżu jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,
 • kontynuacja systemu nagród i premii jako elementu polityki motywacyjnej wobec wyróżniających się pracowników Uczelni,
 • podnoszenie wynagrodzenia pracowników technicznych,
 • podnoszenie wynagrodzenia pracowników Biblioteki Głównej
 • podnoszenie wynagrodzenia adekwatnego do wykonanej pracy, zwłaszcza przy podobnych kwalifikacjach i obowiązkach,
 • poszanowanie roli związków zawodowych podczas podejmowania istotnych decyzji w sprawach pracowniczych i strategicznych dla Uniwersytetu,
 • dalsze umożliwianie rozwoju pracowników administracji poprzez szkolenia dla tej grupy zawodowej, otwierające drogę do awansu i stabilizacji zatrudnienia wewnątrz Uniwersytetu,
 • aktywizacja ścieżki awansu dydaktycznego dla nauczycieli skoncentrowanych na nowych formach kształcenia i opracowywaniu podręczników akademickich,
 • przychylność wobec dodatkowego zatrudnienia pracowników UKW w innych uczelniach w sytuacji braku konfliktu interesów,
 • przeprowadzanie okresowych spotkań z pracownikami jednostek Uniwersytetu w celu weryfikacji ich oczekiwań i stopnia realizacji programu wyborczego,

Nauka i badania

 • utrzymanie kategorii A oraz uzyskanie kategorii B+ w jednostkach prowadzących studia o profilu ogólnoakademickim i nauczycielskim; uzyskanie co najmniej kategorii B w jednostkach prowadzących studia o profilu praktycznym,
 • ułatwianie awansu młodej kadrze badawczo-dydaktycznej z wybitnym dorobkiem naukowym,
 • zatrudnianie nowej kadry z wysokimi kwalifikacjami naukowymi,
 • wprowadzenie dodatkowego systemu nagradzania za wysoko punktowane publikacje w renomowanych czasopismach i wydawnictwach, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych dyscyplin,
 • wspieranie w rozwoju jednostek organizacyjnych o silnej pozycji naukowej w świetle wyników oceny parametrycznej,
 • motywowanie do podnoszenia efektywności prowadzonych badań naukowych,
 • stworzenie bazy informacyjnej o zapleczu dla badań naukowych w Bydgoszczy i regionie kujawsko-pomorskim w celu wspólnego jej wykorzystywania przez wszystkie uczelnie po zawarciu odpowiednich porozumień,
 • wspieranie czasopism naukowych wydawanych na UKW - w celu uzyskiwaniu wysokiej oceny punktowej,
 • wspieranie organizacyjne i finansowe skutecznego rozwoju naukowego doktorantów UKW,
 • wspieranie kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie ich dążeń do podnoszenia jakości działalności naukowej jednostki,
 • dopracowanie przejrzystych kryteriów wsparcia finansowego jednostek naukowych w zakresie działań mających bezpośredni wpływ na ocenę jakości działalności naukowej ( w tym dofinansowywanie kosztów publikacji),
 • wzrost umiędzynarodowienia w ramach grup pracowniczych oraz uczestników Szkoły Doktorskiej.

Studenci i jakość kształcenia

 • doskonalenie posiadanych narzędzi informatycznych i metod zarządzania, umożliwiających optymalizację polityki związanej z jakością kształcenia UKW,
 • doskonalenie ujednoliconych zasad budowy indywidualnego pensum, obejmującego wszystkie formy aktywności pracowników uczelni,
 • umożliwianie rozwoju zawodowego pracowników dydaktycznych UKW włącznie z uzyskiwaniem stanowiska profesora uczelni,
 • kontynuowanie nagradzania za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne pracowników UKW,
 • zabezpieczenie finansowania inicjatyw dydaktycznych nauczycieli akademickich z grupy pracowników dydaktycznych,
 • zwiększenie pomocy dla Samorządu Studenckiego umożliwiającej wspieranie inicjatyw podkreślających wiodącą rolę środowiska akademickiego UKW w Bydgoszczy,
 • rozbudowa infrastruktury uczelni ułatwiającej realizację bieżących potrzeb studentów UKW, jak miejsca do cichej nauki czy dodatkowe pomieszczenia w ramach Kolegiów dla Samorządów Studenckich,
 • wzbogacanie oferty studiowania na UKW o nowe kierunki o profilu medycznym, jak: fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki medycznej obrazowej, fizjoterapii i pielęgniarstwo,
 • przygotowanie nowych kierunków studiów prawniczych,
 • uruchamianie studiów lub modułów kształcenia w językach obcych,
 • współpraca jednostek Uczelni w celu zapewnienia odpowiedniej kadry akademickiej do uruchamiania kierunków studiów,
 • inspirowanie w ramach Uczelni i Kolegiów do tworzenia nowych kierunków studiów,
 • wdrażanie w ramach studiów i spraw studenckich elektronicznego obiegu dokumentów,
 • rozwój programu Absolwenci (np. zniżki dla naszych absolwentów w korzystaniu CEKFiS, zniżki na studia podyplomowe i inne),
 • zwiększenie liczby Nagród Rektora dla Najlepszego Studenta i Absolwenta z 1 do 4 w ramach Kolegiów, łącznie natomiast z 2 do 8,
 • pozyskiwanie partnerów zagranicznych i wdrażanie praktycznego programu podwójnego dyplomowania, polegającego na jednoczesnym studiowaniu w UKW i u partnera zagranicznego,
 • pogłębianie współpracy Uczelni z interesariuszami zewnętrznymi w zakresie zabezpieczenia i realizacji praktyk studenckich,
 • optymalizacja siatek godzin dydaktycznych oparta o wzmocnienie pracy własnej studentów,
 • przychylność w zakresie przyznawania indywidualnych planów i programów studiów połączona z aktywizacją platformy e-learningu,
 • wdrożenie systemu certyfikacji uprawnień dla absolwentów wybranych kierunków studiów,
 • kontynuacja realizacji projektu Uniwersytet bez barier , poszerzającego dostępność uczelni dla studentów z niepełnosprawnościami,
 • wspieranie inicjatyw studenckich w zakresie nowych mediów - UKWizja
 • unowocześnienie i modernizacja Domów Studenta.

Współpraca z otoczeniem

 • wspieranie aktywności Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii i Innowacji w staraniach o efektywne kontakty z otoczeniem gospodarczym,
 • rozwinięcie ścisłych kontaktów z Nadwiślańskim Związkiem Pracodawców Lewiatan oraz innymi organizacjami pracodawców,
 • kontynuowanie i wspieranie przedsięwzięć podejmowanych przez jednostki organizacyjne uczelni, otwartych na odbiorców i uczestników ze środowiska Bydgoszczy i regionu,
 • rozwijanie działalności wynalazczej, doradczej i gospodarczej pracowników oraz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w otoczeniu uczelni,
 • współpraca z Bydgoską Grupą Zakupową w celu obniżenia kosztów działalności Uczelni, zwłaszcza odpłatności za energię,
 • rozbudowa platformy informacyjnej na temat osiągnięć pracowników Uniwersytetu dla inspirowania współpracy z otoczeniem,
 • aktywizacja rad interesariuszy zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu,
 • wzmocnienie działań promocyjnych Uczelni w mieście i regionie,
 • podtrzymywanie partnerskich kontaktów z władzami samorządowymi Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego,
 • podjęcie działań we współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszczy prowadzących do założenia lub patronowania liceum/technikum/żłobkowi akademickiemu, uzupełniającym pensa dydaktyczne pracowników UKW,
 • zaktywizowanie partnerskiej współpracy z uczelniami w regionie, poprzez rozważenie ustawowych mechanizmów federacyjnych w zakresie naukowo-organizacyjnym.

Zarządzanie administracją

 • wzmocnienie roli Prorektora ds. Finansów i Organizacji jako koordynatora działań Kanclerza i Kwestora uczelni w zakresie analiz zarządzania administracją i majątkiem uczelni,
 • podjęcie przez Prorektora ds. Finansów i Organizacji starań o uzyskanie przez UKW prestiżowego logo Human Resources Excellence in Research,
 • prowadzenie zrównoważonej gospodarki finansowej, umożliwiającej ograniczanie deficytu budżetowego i kontynuowanie działań inwestycyjnych,
 • ograniczenie liczby pełnomocników rektora do niezbędnych potrzeb,
 • poszerzenie realnego obiegu elektronicznego dokumentów w obrębie uczelni,
 • udoskonalenie systemu legislacyjnego w zakresie tworzenia aktów prawnych na UKW,
 • dbałość o odpowiedni stan infrastruktury uczelni z uwzględnieniem jej potrzeb rozwojowych, dokonywanie oczekiwanych remontów i modernizacji pomieszczeń UKW,
 • udoskonalenie funkcjonowania systemu zamówień publicznych, stworzenie procedur i zasad przyjaznych dla wnioskodawców,
 • udostępnianie atrium przy ul. Chodkiewicza studentom i pracownikom,
 • montaż bankomatów w dogodnych punktach uczelni – ul. Chodkiewicza , ul. Ogińskiego,
 • rozbudowa sieci bezprzewodowej wi-fi w obiektach dydaktycznych i domach studenta.